آموزش JavaFX (فارسی)

قسمت دوم: مدل و TableView

Screenshot AddressApp Part 2

مباحث قسمت دوم

 • ساختن یک کلاس الگو (Model** Classes**)

 • استفاده از کلاس مدل در یک ObservableList

 • نشان دادن داده در TableView با کمک کنترلرها


ساختن کلاس الگو

ما به یک کلاس الگو برای نگهداری اطلاعات درباره افراد داخل دفتر تلفن نیاز داریم. یک کلاس جدید به پکیج الگو (ch.makery.address.model) به نام Person اضافه کنید. کلاس Person شامل چندتا متغیر نمونه (instance variable) برای نام, آدرس, تاریخ تولد خواهد بود. قطعه کد زیر رو به کلاس اضافه کنید. بعضی از جزئیات Javafx رو بعد از کد توضیح میدم.

Person.java
package ch.makery.address.model;

import java.time.LocalDate;

import javafx.beans.property.IntegerProperty;
import javafx.beans.property.ObjectProperty;
import javafx.beans.property.SimpleIntegerProperty;
import javafx.beans.property.SimpleObjectProperty;
import javafx.beans.property.SimpleStringProperty;
import javafx.beans.property.StringProperty;

/**
 * Model class for a Person.
 *
 * @author Marco Jakob
 */
public class Person {

	private final StringProperty firstName;
	private final StringProperty lastName;
	private final StringProperty street;
	private final IntegerProperty postalCode;
	private final StringProperty city;
	private final ObjectProperty<LocalDate> birthday;

	/**
	 * Default constructor.
	 */
	public Person() {
		this(null, null);
	}
	
	/**
	 * Constructor with some initial data.
	 * 
	 * @param firstName
	 * @param lastName
	 */
	public Person(String firstName, String lastName) {
		this.firstName = new SimpleStringProperty(firstName);
		this.lastName = new SimpleStringProperty(lastName);
		
		// Some initial dummy data, just for convenient testing.
		this.street = new SimpleStringProperty("some street");
		this.postalCode = new SimpleIntegerProperty(1234);
		this.city = new SimpleStringProperty("some city");
		this.birthday = new SimpleObjectProperty<LocalDate>(LocalDate.of(1999, 2, 21));
	}
	
	public String getFirstName() {
		return firstName.get();
	}

	public void setFirstName(String firstName) {
		this.firstName.set(firstName);
	}
	
	public StringProperty firstNameProperty() {
		return firstName;
	}

	public String getLastName() {
		return lastName.get();
	}

	public void setLastName(String lastName) {
		this.lastName.set(lastName);
	}
	
	public StringProperty lastNameProperty() {
		return lastName;
	}

	public String getStreet() {
		return street.get();
	}

	public void setStreet(String street) {
		this.street.set(street);
	}
	
	public StringProperty streetProperty() {
		return street;
	}

	public int getPostalCode() {
		return postalCode.get();
	}

	public void setPostalCode(int postalCode) {
		this.postalCode.set(postalCode);
	}
	
	public IntegerProperty postalCodeProperty() {
		return postalCode;
	}

	public String getCity() {
		return city.get();
	}

	public void setCity(String city) {
		this.city.set(city);
	}
	
	public StringProperty cityProperty() {
		return city;
	}

	public LocalDate getBirthday() {
		return birthday.get();
	}

	public void setBirthday(LocalDate birthday) {
		this.birthday.set(birthday);
	}
	
	public ObjectProperty<LocalDate> birthdayProperty() {
		return birthday;
	}
}

توضیحات

 • در JavaFX معمولا از Properties برای همه فیلدهای کلاس الگو استفاده میشه. یک Property به ما اجازه میده به طور خودکار از تغییرات متغییرها مثل LastName آگاه بشیم. این قابلیت به ما این اجازه رو میده که نمای برنامه همگام با داده باشه. برای اطلاعات بیشتر درمورد Propertise به Using JavaFX Propertise and Binding رجوع کنید.
 • LocalDate گونه‌ای که برای birthday استفاده میکنیم, قسمتی از API تاریخ و زمان برای JDK8 هست.

یک لیست از افراد

داده اصلی که برنامه ما اونو مدیریت میکنه, تعدادی آدم هست. پس لازمه که داخل کلاس MainApp لیستی برای Person بسازیم. بقیه کلاس‌های کنترل گر, بعدا به لیست داخل MainApp دسترسی پیدا میکنن.

ObservableList

ما داریم با کلاس‌های نمای JavaFX کار میکنیم که نیاز دارند از هر تغییری که توی لیست افراد به وجود میاد آگاه بشن. این خیلی مهمه! چون در غیر این صورت نما با داده همگام نمیمونه. برای این منظور, JavaFX چندتا Collection classes معرفی کرده.

از اون کلکسیون ما به ObservableList نیاز داریم, برای ساختن ObservableList جدید, قطعه کد زیرو به ابتدای کلاس MainApp اضافه کنید. ما همچنین یک سازنده (constructor) برای ساختن چند داده نمونه و متدهای دریافت کننده (getter methods) به برنامه اضافه میکنیم:

MainApp.java

  // ... AFTER THE OTHER VARIABLES ...

	/**
	 * The data as an observable list of Persons.
	 */
	private ObservableList<Person> personData = FXCollections.observableArrayList();

	/**
	 * Constructor
	 */
	public MainApp() {
		// Add some sample data
		personData.add(new Person("Hans", "Muster"));
		personData.add(new Person("Ruth", "Mueller"));
		personData.add(new Person("Heinz", "Kurz"));
		personData.add(new Person("Cornelia", "Meier"));
		personData.add(new Person("Werner", "Meyer"));
		personData.add(new Person("Lydia", "Kunz"));
		personData.add(new Person("Anna", "Best"));
		personData.add(new Person("Stefan", "Meier"));
		personData.add(new Person("Martin", "Mueller"));
	}
 
	/**
	 * Returns the data as an observable list of Persons. 
	 * @return
	 */
	public ObservableList<Person> getPersonData() {
		return personData;
	}
 
  // ... THE REST OF THE CLASS ...

PersonOverviewController

بلاخره بیاید چندتا داده به جدولمون اضافه کنیم. ما به یک کنترل گر برای PersonOverview.fxml نیاز داریم.

 1. یک کلاس معمولی داخل پکیج view به اسم PersonOverviewController.java بسازید. (ما باید این کلاسو توی همون پکیجی قرار بدیم که PersonOverview.fxml قرار داره در غیر این صورت SceneBuilder اونو شناسایی نمیکنه.)
 2. ما چند تا متغیر نمونه (instance variable) هم اضافه میکنیم تا به ما دسترسی به جدول و برچسب‌های (label) داخل نما رو بده. فیلد ها و برخی متدها دارای تفسیری (annotation) به شکل @FXML هستند. این برای فایل fxml ضروریه تا بتونه به فیلدها و متدهای private دسترسی داشته باشه. بعد از اینکه همه چیزو تو فایل fxml تنظیم کردیم, برنامه ما به طور خودکار هنگام بارگذاری فایل fxml متغیرها رو پر میکنه. پس کد قطعه کد زیرو به برنامه اضافه کنید:
نکته: مراقب باشید که هنگام import از کتابخانه‌های awt یا swing به جای **Javafx** استفاده نکنید!
PersonOverviewController.java
package ch.makery.address.view;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TableColumn;
import javafx.scene.control.TableView;
import ch.makery.address.MainApp;
import ch.makery.address.model.Person;

public class PersonOverviewController {
  @FXML
  private TableView<Person> personTable;
  @FXML
  private TableColumn<Person, String> firstNameColumn;
  @FXML
  private TableColumn<Person, String> lastNameColumn;

  @FXML
  private Label firstNameLabel;
  @FXML
  private Label lastNameLabel;
  @FXML
  private Label streetLabel;
  @FXML
  private Label postalCodeLabel;
  @FXML
  private Label cityLabel;
  @FXML
  private Label birthdayLabel;

  // Reference to the main application.
  private MainApp mainApp;

  /**
   * The constructor.
   * The constructor is called before the initialize() method.
   */
  public PersonOverviewController() {
  }

  /**
   * Initializes the controller class. This method is automatically called
   * after the fxml file has been loaded.
   */
  @FXML
  private void initialize() {
  	// Initialize the person table with the two columns.
    firstNameColumn.setCellValueFactory(cellData -> cellData.getValue().firstNameProperty());
    lastNameColumn.setCellValueFactory(cellData -> cellData.getValue().lastNameProperty());
  }

  /**
   * Is called by the main application to give a reference back to itself.
   * 
   * @param mainApp
   */
  public void setMainApp(MainApp mainApp) {
    this.mainApp = mainApp;

    // Add observable list data to the table
    personTable.setItems(mainApp.getPersonData());
  }
}

این کد احتمالا احتیاج به مقداری توضیح داره:

 • تمامی فیلدها و متدهایی که فایل fxml باید به آنها دسترسی داشته باشد باید با FXML@ نشانه گذاری شده باشند. درواقع این کار فقط وقتی لازمه که اونها private باشن اما بهتره که همیشه به صورت private تعریف بشن و نشانه گذاری بشن!
 • متد ()initialize به صورت خودکار بعد از بارگذاری فایل fxml فراخوانی میشه. در این زمان, همه فیلدهای FXML باید مقداردهی اولیه شده باشند.
 • متد (...)setCellValueFactory که برای ستون‌های جدول استفاده کردیم برای این هست که مشخص کنیم هر فیلد داخل کلاس Person باید تو کدوم ستون قرار بگیره. فلشی که به شکل <- هست نشون میده که ما از یه قابلیت جاوا 8 به اسم Lambdas داریم استفاده میکنیم. (انتخاب دیگه برای ما استفاده از PropertyValueFactory هست اما یک type-safe نیست یعنی احتمال بروز خطا وجود داره.)

در این مثال, ما فقط داریم از مقدارهای `StringProperty` برای ستون‌های جدول استفاده میکنیم. درصورتی که بخواهید از `IntegerProperty` و یا `DoubleProperty` استفاده کنید, متد `(...)setCellValueFactory` باید یک `()asObject` هم داشته باشد.

myIntegerColumn.setCellValueFactory(cellData -> 
   cellData.getValue().myIntegerProperty().asObject());

این بخاطر تصمیم به طراحی بد مهمه( اینجا رو ببینید ).

متصل کردن MainApp به PersonOverviewController

متد (...)setMainApp باید توسط کلاس MainApp فراخوانی بشه. این به ما راهی برای دسترسی به اشیا کلاس MainApp و گرفن لیست افراد و چیزهای دیگه میده. متد showPersonOverview رو با قطعه کد زیر که شامل دو خط اضافیه جایگزین کنید:

MainApp.java - new showPersonOverview() method
/**
 * Shows the person overview inside the root layout.
 */
public void showPersonOverview() {
  try {
    // Load person overview.
    FXMLLoader loader = new FXMLLoader();
    loader.setLocation(MainApp.class.getResource("view/PersonOverview.fxml"));
    AnchorPane personOverview = (AnchorPane) loader.load();
    
    // Set person overview into the center of root layout.
    rootLayout.setCenter(personOverview);

    // Give the controller access to the main app.
    PersonOverviewController controller = loader.getController();
    controller.setMainApp(this);

  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

وصل کردن نما به کنترلر

تا اینجا تقریبا همه کارها رو انجام دادیم فقط مونده یه چیز: ما هنوز به PersonOverview.fxml نگفتیم که از کدوم کنترلر استفاده کنه و هر عنصر معادل چه فیلدی تو کلاس کنترلر هست.

 1. اول PersonOverview.fxml رو با SceneBuilder باز کنید.

 2. Controller که در سمت چپ هست رو باز کنید و PersonOverviewController رو به عنوان controller class انتخاب کنبد.
  Set Controller Class

 3. TableView رو از قسمت Hierarchy انتخاب کنید و تو قسمت Code در سمت راست, personTable رو به عنوان fx:id انتخاب کنید.
  Set TableView fx:id

 4. همین کارو برای ستون‌ها انجام بدید و firstNameColumn و lastNameColumn رو به عنوان fx:id انتخاب کنید.

 5. برای هر برچسب روی ستون دوم, fx:id متناظرش رو انتخاب کنید. Set Label fx:id

 6. مهم: به Eclipse برگردید و با دکمه F5 کل پروژه رو رفرش کنید. این مهمه چون بعضی مواقع Eclipse متوجه تغییراتی که تو SceneBuilder ایجاد کردیم نمیشه.


برنامه رو شروع کنید

وقتی برنامه رو اجرا میکنید, باید چیزی شبیه عکسی که در ابتدای این قسمت از آموزش دیدید, ببینید.

تبریک میگم!

نکته: این برچسب ها در هنگامی که شخصی رو انتخاب میکنید به روز رسانی نمیشن. ما تعاملات با کاربر رو در قسمت بعدی آموزش دنبال میکنیم.

بعدش چه اتفاقی میوفته؟

در آموزش قسمت سوم ما بعضی قابلیت‌ها مثل اضافه کردن شخص جدید, پاک کردن و به روز رسانی یک شخص رو به برنامه اضافه میکنیم.

بعضی از مطالب که ممکنه در این زمینه مفید باشن